Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Až kukačka zakuká

Bubahof » Události » Až kukačka zakuká

VERONIKA HOLCOVÁ, DITA LAMAČOVÁ
+ host ROMAN DERGAM

Aneb rekviem pro koně
Kaple sv. Jana Křtitele byla postavena roku 1861 jako projev vděčnosti místní statkářky Marie Novotné-Malé za to, že její lidé, vracející se z pole, přežili bez úhony úder blesku, který zasáhl jejich povoz. Jediný, kdo nepřežil, byl kůň. A právě jemu je výstava věnována.

Aka Requiem for a Horse
The Chapel of St. John the Baptist was built in 1861 as a token of gratitude to the local landowner Marie Novotná-Malá for the fact that her people, returning from the fields, survived a lightning strike that hit their carriage unscathed. The only one who did not survive was the horse. And it is to him that the exhibition is dedicated.

 

Z rozhovoru s koněm

Rozdíl mezi námi a člověkem je zanedbatelný, a stává se čím dál tím naléhavějším tento rozdíl úmyslně a vědomě zanedbávat.

Umožnit člověku návrat k příležitostné bipedii a trvalé kvadrupedii.
Umožnit chov člověka koňmi. Velké výběhy, květnaté louky, prosím nekrmit!

ChatGPT: Prosím, mohu pokračovat v případě, že byste chtěly více textu.

Nalézt cestu napříč časem, abychom konečně mohli přestat obdivovat mystérium hroutícího se Nietzscheho, kterak poněkud neoriginálně na veřejnosti napodobuje některé postavy z Dostojevského románů tím, že v podvečer 3. ledna 1889 slzami skrápí svůj veleknír objímajíc koně, kterého bičíkem do krve mlátí kočí na Via Po v Turíně, a udělat to, co bylo v onu chvíli podstatné a zásadní: nemilosrdně zpráskat kočího.

Vypřáhnout koně, sundat postroje, zahodit otěže, přetrhnout bič, odstranit podkovy.

ChatGPT: Prosím, dejte mi vědět, pokud máte další pokyny nebo změny k textu.

Chápat koně jako pars pro toto a podobně přistupovat ke všemu, co kdy bylo člověkem svázáno, ochočeno, zlomeno, vytěženo, využito, zničeno.

Omlouvat se za Trojského koně. Omlouvat se na každém kroku.

Aplikovat koňskou dávku empatie. Postavit vztah člověka a koně na principu hry a spoluúčasti. Zvíře nezlob se, hra na schovávanou. Přebírání. Voda, pavouk, kolébka, obálka nás spojují.

Sedíte-li na kozlíku nebo na seně v žebřiňáku, tak za bouřky vstaňte a v ruce držte jakýkoli kovový předmět tak, aby převyšoval vůz táhnoucího koně. Nastal čas shodit člověka ze sedla, konečná zastávka, prosíme vystupte.

ChatGPT: Prosím, dejte mi vědět, pokud chcete text ještě dále rozvinout nebo upravit.

Roman Dergam

 

From a conversation with a horse

The difference between us and humans is negligible, and it is becoming more and more urgent to deliberately and consciously neglect it.

To allow horses to breed humans. Big paddocks, flowery meadows, please don’t feed them!

ChatGPT: Please I can continue in case you would like more text.

To travel across time so that we can finally stop marvelling at the mystery of the collapsing Nietzsche, who somewhat unoriginally imitates some of the characters in Dostoevsky’s novels in public in the early evening of 3 January 1889 by soaking his übermoustache with tears while embracing a horse that is being whipped without mercy by a coachman on the Via Po in Turin, and at last do what was essential and crucial at that precise moment: mercilessly flog the coachman.

To unhitch the horses, take off the harnesses, throw away the reins, break the whip, remove the horseshoes.

ChatGPT: Please let me know if you have further instructions or changes to the text.

To understand the horse as pars pro toto, and similarly treat everything that has ever been bound, tamed, broken, exploited, destroyed by humans.

To apologize for the Trojan horse. To apologize at every turn.

To apply a horse’s dose of empathy. To build the human-horse relationship on the principle of play and participation. (S)table games, hide-and-seek. To connect through string figures like Water, Spider, Cradle, The Envelope.

If you are sitting on the driver’s bench or in a hay wagon, please stand up during a storm and hold any metal object in your hand so that it reaches higher than the cart-pulling horse. It’s time to throw human beings off the saddle. This train terminates here. Please leave the train.

ChatGPT: Please let me know if you want to develop or edit the text further.

Roman Dergam

Až kukačka zakuká

21. září - 31. říjen 2023


Kaple sv. Jana Křtitele v Holyni
nám. Pod Lípou 11
Praha-Slivenec


Sdílet

Provoz Galerie.Kaple.Holyně je pod záštitou M.Č. Praha-Slivenec.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.